Informace o zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu Vám představujeme principy a zásady zpracování Vašich osobních údajů a zároveň Vám poskytujeme přehledné informace o následujících skutečnostech

  1. Vysvětlivky použitých pojmů a odkazy na nejdůležitější právní předpisy
  2. Kdo bude mít Vašim osobním údajům přístup a v jakém postavení?
  3. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
  4. O jaké osobní údaje půjde? Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?
  5. Jak zpracování probíhá a jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?
  6. Jakým způsobem máte možnost zpracování Vašich osobních údajů ověřit či ovlivnit?
  7. Jak můžete své právo uplatnit, kolik Vás to bude stát?

1) Vysvětlivky použitých pojmů a odkazy na nejdůležitější právní předpisy

Základní pojmy

Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který umožňuje sbírat statistická data o užívání webových stránek

Osobní údaje jsou všechny informace o fyzické osobě, kterou je možné přímo či nepřímo identifikovat

Subjekt údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány

Správce je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, a nese odpovědnost za jejich zákonné zpracování; Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů (např. shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, šíření, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz, zničení, …)

Zpracovatel je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce

Příjemce je osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty

Web jsou webové stránky www.legallist.cz

Nejdůležitější právní předpisy týkající se zpracování Vašich osobních údajů

Antispamový zákon - zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

Zákon o zpracování osobních údajů - zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění; Zákon o ochraně spotřebitele - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;

2) Kdo bude Vaše osobní údaje zpracovávat a v jakém postavení?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat my, tj. společnost LegalList s.r.o., IČO 093 57 181, se sídlem náměstí Republiky 679/5, Předměstí, 746 01 Opava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 82840, jakožto správce Vašich osobních údajů. Další kontaktní údaje jsou uvedeny na Webu.

Jednou z našich povinností jako správce Vašich osobních údajů je poskytnout Vám jako subjektům údajů informace v rozsahu a způsobem uvedeným zejména v čl. 12 a čl. 13 GDPR, což činíme prostřednictvím tohoto dokumentu.

Náš Web vytváříme a spravujeme ve spolupráci s jinými subjekty mimo naši společnost, což vede k nutnosti výměny informací s těmito subjekty, včetně Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje tak budou poskytnuty kromě našich zaměstnanců také externím smluvním partnerům, mezi něž patří zejména naši obchodní partneři, osoby analyzující návštěvnost našich webů, zajišťující technický provoz služeb a provozovatelé technologií, které pro naši správu Webu využíváme, osoby, se kterými spolupracujeme v rámci marketingových a obdobných akcí, poskytovatelé zabezpečení našich Webu, provozovatelé reklamních systémů, stejně jako jejich zaměstnanci, či další smluvní partneři, kteří přispívají k naplňování účelů zpracování uvedených níže. To vše vždy v rozsahu odpovídajícím příslušnému účelu.

Vzhledem k tomu, že veškeré Vámi poskytnuté údaje jsou z důvodu bezpečnosti a efektivity uchovávány a zálohovány elektronicky, jsou předávány také osobám poskytujícím příslušné IT služby.

Jde o subjekty, které jsme pečlivě vybrali a které jsou schopny zabezpečit dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů. S každým z našich externích partnerů je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje také závazek k mlčenlivosti.

Například pro komunikaci s Vámi skrze Web využíváme služeb zpracovatele osobních údajů, kterým je společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČO 036 68 681, se sídlem Lidická 20, 602 00 Brno, Česká republika, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 86206, s níž máme podepsanou smlouvu o zpracování osobních údajů. Více podrobností o tomto zpracovateli naleznete na webových stránkách https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

Pro vyhodnocování oblíbenosti a dalších údajů z Webu využíváme služeb zpracovatele osobních údajů, kterým je společnost Google LLC, konkrétně nástroj Google Analytics.

Pokud nám to ukládá zákon, jsme povinni Vaše osobní údaje předat také různým orgánům veřejné moci, včetně orgánu či úřadů mezinárodních, např. příslušnému finančnímu úřadu v případě daňové kontroly, Policii ČR na základě její žádosti apod. V ostatních případech předáme Vaše osobní údaje mimo naši společnost pouze tehdy, pokud nám to dovolíte.

3) Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely

a) umožnit Vám komunikovat s námi či vybranou advokátní kanceláří prostřednictvím Webu (tj. oslovit nás či vybranou advokátní kancelář a uvést Vaše identifikační a kontaktní údaje, aby bylo možné Vám také odpovědět), za účelem poskytnutí právních služeb či jiné konzultace vybrané advokátní kanceláře;

b) plnit právní povinnosti, které nám ukládají právní předpisy České republiky, případně EU, např. plnění povinností vyplývajících pro nás z GDPR a dalších právních předpisů;

c) zajistit ochranu našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v

i. případné nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany našich právních nároků, ať již v soudním či jiném řízení, nebo v rámci mimosoudního jednání, včetně nutnosti souvisejících kroků zahrnujících zpravidla předání údajů vybranému advokátovi k vypracování právních analýz, návrhu vhodného postupu a jeho realizaci, předložení příslušného návrhu a důkazů soudu či jiným orgánům v průběhu soudních sporů, nebo jiných řízení (např. exekutorovi v případě exekučního řízení), apod.; případně v

ii. vyhodnocování kvality a spokojenosti s poskytovanými službami za účelem zlepšování kvality Webu a odpovídajícího nastavení nabízených produktů a služeb, vyhodnocení návštěvnosti Webu a oblíbenosti jednotlivých položek umístěných na Webu;

d) marketingu a další obchodní komunikace, zejména pro informování Vaší osoby o dalších produktech a službách a novinkách na Webu.

Vaše osobní údaje uvedené pod písm. a) – c) výše zpracováváme i bez Vašeho výslovného souhlasu. Účely zpracování těchto údajů představují samy o sobě také právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Bez zpracování Vašich osobních údajů pod písm. a)-c) není možné používat Web.

Vaše osobní údaje uvedené pod písm. d) zpracováváme pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu, který můžete odmítnout, či kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů provedená z naší strany před tímto odmítnutím.

4) O jaké osobní údaje půjde?

Zpracováváme pouze přiměřené, relevantní, přesné osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Tyto údaje následně aktualizujeme na základě Vašich podnětů a pravidelně zasílané emailové notifikace k aktualizaci osobních údajů.

Veškeré Vaše osobní údaje, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Poté je budeme zpracovávat pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a které mohou být důležité z hlediska naplnění některého ze stanovených účelů zpracování. Jde zejména o Vaše základní osobní údaje, údaje o vyhledávaných službách právní pomoci, informace o kontaktování příslušné advokátní kanceláře, službách, o které máte zájem, údaje z naší vzájemné komunikace, a další níže uvedené údaje.

Největší množství osobních údajů zpracováváme za účelem komunikace s Vámi, a také pro vyhodnocování úspěšnosti a oblíbenosti advokátních kanceláří a jimi nabízených produktů, zlepšování Webu a Vaší spokojenosti. Důvodem je naše snaha o maximální přehlednost, jednoduchost a efektivnost Webu, jejich dlouhodobý vývoj a omezení nutnosti Vás zatěžovat dodatečnými dotazy ohledně skutečností, které jste nám již sdělili, na minimum.

Za účelem plnění našich právních povinností a zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v případné nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany našich právních nároků zpracováváme pouze osobní údaje předpokládané příslušnými právními předpisy.

Za účelem marketingu a další osobní komunikace zpracováváme pouze Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje o Vámi využívaných produktech a oblíbených advokátních kancelářích.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, zahrnují:

a) Identifikační údaje

Mezi základní údaje, na základě kterých jsme schopni Vás jednoznačně identifikovat, patří Vaše: jméno a příjmení

b) Kontaktní údaje

Údaje, na základě kterých jsme schopni Vás v případě potřeby kontaktovat, patří Vaše: telefonní číslo a e-mailová adresa

c) Údaje o týkající se Webu

Podle okolností se může jednat zejména o informace a záznamy o nejčastěji vyhledávaných advokátních kancelářích, případně o vyhledávání a/nebo výběrech konkrétních služeb, historii komunikace s námi či advokátní kanceláří prostřednictvím k tomu určeného formuláře, technické informace jako jsou IP adresa Vašeho zařízení, typ Vašeho prohlížeče, Váš operační systém, rozlišení obrazovky, zdroj, odkud jste přišli, Váš čas strávený na Webu, vyhledávaná klíčová slova na Webu, Váš pohyb na Webu, demografické údaje (jazyk Webu, země, z níž jste se připojili, město, z něhož jste se připojili)

5) Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?

Všechny osobní údaje, ať už ty, které zpracováváme s Vaším souhlasem nebo bez něj, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Poté mohou být z naší strany zpracovávány pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Pro účely komunikace mezi námi a k zajištění našich souvisejících práv a právem chráněných zájmů Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu naší komunikace, a dále po dobu plynutí zákonem stanovené nebo sjednané promlčecí doby, která obvykle činí tři (3) roky.

Plnění právních povinností uložených nám právními předpisy České republiky a EU vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů dle zákonných lhůt, které tyto předpisy stanovují, a to i poté, co náš Web opustíte.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas neodvoláte, pak po dobu tří (3) let. Tuto dobu prodlužujeme v případě údajů zpracovávaných pro účely marketingu a další komunikace v případě, kdy na některou ze zaslaných nabídek pozitivně zareagujete, např. sdělíte, že pro Vás byla užitečná, nebo projevíte zájem o podrobnosti, na dobu tří (3) let od takové reakce. V případě údajů zpracovávaných pro účely vyhodnocování úspěšnosti řešených případů tyto po uplynutí uvedené lhůtě uchováváme pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Výše uvedené doby budou vždy zkráceny v případě, kdy na základě jiných okolností případu dospějeme k závěru, že příslušný účel, pro který byly Vaše osobní údaje uchovávány, byl již bezezbytku naplněn.

6) Jak zpracování probíhá a jak Vaše osobní údaje chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem, a to pro účely uvedené výše a způsobem, který je s těmito účely slučitelný.

Vaše osobní údaje zpracováváme jak automatizovaně, v rámci našich informačních systémů, tak i manuálně. Manuální zpracování provádějí naši zástupci, zaměstnanci, případně externí zpracovatelé. Všechny osoby, které se dostávají do styku s osobními údaji, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Za účelem ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou dat, jejich zničením či poškozením, používáme vhodná technická a organizační opatření, která zohledňují povahu, rozsah, kontext, účely zpracování i různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody, stejně jako stav techniky a náklady na provedení. Tato opatření pravidelně revidujeme a aktualizujeme.

7) Jakým způsobem máte možnost zpracování Vašich osobních údajů ověřit či ovlivnit?

Máte zejména následující možnosti, jak ověřit či ovlivnit zpracování Vašich osobních údajů

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Pokud si nejste jistí, (i) zda zpracováváme Vaše osobní údaje, (ii) v jakém rozsahu, (iii) z jakého důvodu, (iv) jak dlouho je hodláme zpracovávat, (v) komu jsou zpřístupňovány, (vi) jaké máte ve vztahu k Vašim osobním údajům další práva, nebo (vi) z jakého zdroje jsme Vaše osobní údaje získali (pokud jsme je nezískali přímo od Vás), můžete nás o tyto informace požádat.

Na Vaši žádost Vám poskytneme také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud budete požadovat více kopií, jsme nuceni Vás upozornit, že jsme oprávněni Vám vyúčtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Požádáte-li nás v elektronické formě, odpovíme Vám také elektronicky, pokud současně nepožádáte o jiný způsob komunikace.

Podrobnosti stanoví čl. 15 GDPR.

b) Právo na opravu Vašich osobních údajů

Domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, nepřesné či neúplné, máte právo požádat nás o jejich opravu, aktualizaci, případně doplnění.

Podrobnosti stanoví čl. 16 GDPR.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Pokud máte za to, že Vaše osobní údaje (i) zpracováváme protiprávně, (ii) některé z nich již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (iii) jsou zpracovávány i přes odvolání Vašeho souhlasu (a současně neexistuje jiný právní důvod, na základě kterého jsme oprávněni tyto údaje zpracovávat), (iv) má být kladně vyřízena vznesená námitka proti zpracování (viz níže), (v) nutnost vymazání vyplývá z právního předpisu České republiky, nebo EU, máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, kterých se to týká.

Vašemu požadavku však nebudeme moci vyhovět, pokud bude neoprávněný, nebo pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, splnění právní povinnosti, kterou musíme dodržet nebo pro účel archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu, nebo pro statistické účely, což po nás může vyžadovat například Český statistický úřad, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Podrobnosti stanoví čl. 17 GDPR.

d) Právo na omezení zpracování

Pokud máte za to, že (i) osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné, (ii) k jejich zpracování dochází protiprávně a namísto výmazu upřednostňujete omezení jejich použití, (iii) již nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje naplnění žádného z námi stanovených účelů, ale požadujete je pro určení, výkon, či obhajobu právních nároků, nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování (viz níže), máte právo nás požádat o omezení zpracování příslušných osobních údajů do doby, než budeme schopni si přesnost, soulad zpracování se zákonem, či oprávněnost Vaší námitky ověřit, případně než Vám vaše osobní údaje pro účely Vašich právních nároků poskytneme.

e) Právo na přenositelnost údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní automatizovaně, máte právo požádat nás, abychom v tomto rozsahu poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vaše osobní údaje jinému správci, kterého si určíte, je-li to technicky proveditelné.

f) Právo vznést námitku proti zpracování

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů máte tehdy, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely (i) přímého marketingu, nebo (ii) z důvodu našeho oprávněného zájmu a tyto zájmy nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

g) Právo odvolat souhlas

Bez některých osobních údajů, které zpracováváme za účelem uzavření či plnění smlouvy, není možné smlouvu uzavřít. Pokud však ke zpracování osobních údajů požadujeme Váš souhlas (zejména pro marketingové a obchodní účely), máte právo tento souhlas neposkytnout anebo kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na možnost uzavření či plnění smlouvy. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít zpět i jen částečně (ohledně konkrétních osobních údajů), a to jakoukoliv formou uvedenou níže.

8) Jak můžete své právo uplatnit, kolik Vás to bude stát?

Uplatnění Vašich práv je bezplatné.

Budou-li však Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené z důvodu opakování, jsme oprávnění buď uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení či učiněním požadovaných úkonů, anebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, resp. o totožnosti osoby, která využívá svého práva, může se stát, že Vás požádáme o dodatečné informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti.

Vaše práva, včetně odvolání či omezení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete uplatnit u správce Vašich osobních údajů, kterým je naše společnost LegalList s.r.o., IČO 093 57 181, se sídlem náměstí Republiky 679/5, Předměstí, 746 01 Opava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 82840, jakožto provozovatel webových stránek www.legallist.cz , a to následujícím způsobem:

a) osobně v našem sídle na adrese náměstí Republiky 679/5, Předměstí, 746 01 Opava;

b) písemně zasláním žádosti na adresu náměstí Republiky 679/5, Předměstí, 746 01 Opava;

c) elektronicky

i. emailem zaslaným na adresu info@legallist.cz;

ii. skrze chatovací okno umístěné na Webu;

d) telefonicky zavoláním na +420 608 871 181;

e) nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který dosud využíváte pro komunikaci s námi.

Pokud uplatníte některé ze svých práv, můžete očekávat naši reakci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy nám Vaše žádost došla, případně byla osobně či telefonicky sdělena.

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O tomto prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti, včetně odůvodnění.

Pokud pro komunikaci s námi z důvodu uplatnění některého ze svých práv, zvolíte elektronickou formu, poskytneme Vám informace o Vaší žádosti rovněž elektronicky. Pokud preferujete jiný způsob poskytování informací o Vaší žádosti (například písemně, či ústně) a sdělíte nám jej, pokusíme se s Vámi komunikovat Vámi vybraným způsobem, a to za předpokladu, že budeme schopni jednoznačně prokázat Vaši totožnost.

Budeme Vás informovat o vyřízení Vaší žádosti i za předpokladu, že nepřijmeme opatření, o nějž jste nás požádali, jakož i o důvodech, proč jsme tak učinili.

Všem příjemcům, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, oznámíme veškeré opravy, omezení nebo výmazy osobních údajů s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Pokud nesouhlasíte ať už se způsobem, jakým Vaše údaje zpracováváme, nebo máte za to, že při jejich zpracování došlo z naší strany k porušení pravidel ochrany osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to

elektronicky na: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10

na telefonu: +420 234 665 111

písemně na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7